ව්‍යාජ අත්සන් යෙදූ SLTDA නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ අත්සනක් ව්‍යාජ ලෙස සකස් කර විදේශිකයන් සඳහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට රැකියා වීසා නිර්දේශ ලිපි

Read more

ETI සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් වන්දි ගෙවීම 25 දා සිට

ව්‍යාපාර කටයුතු තහනම් කර තිබෙන ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පීඑල්සී යන සමාගම්වල තැන්පත් කරුවන් සඳහා රක්ෂණ වන්දි

Read more