මෙරට මූල්‍ය සමාගම් ගණන 55 සිට 41 දක්වා අඩුවුණේ මහ බැංකුව නිසා

දැනට වසර කිහිපයකට පෙර 55ක් ව මෙරට තිබූ මූල්‍ය සමාගම් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට 41 දක්වා අඩු වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා

Read more

MSME ව්‍යවසාය 5,000ක් සවිබල ගැන්වීමට මහජන බැංකුව සහ IDB අතර එකඟතාවක්

මෙරට ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය (MSMEs) සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වැඩසටහනක් ආරම්භ කරමින් මහජන බැංකුව සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය

Read more