ප්‍රාණඇපකරුවන් මුදවා ගැනීමේ සාකච්ඡා නිලධාරීන් පත්වෙයි

ගුවන් සේවා කටයුතුවලදී සිදුවිය ගුවන් යානා හැකි පැහැර ගැනීම්, මංකොල්ලකෑම් වැනි සිදුවීම්වලදී අදාළ පිරිස් විසින් ගුවන්  මගීන් හා ගුවන් යානා

Read more