කොවිඩ්19 බිය තුරන්ව මැතිවරණය ළං වෙද්දී ආයෝජක ආකර්ෂණය ඉහළට

රට තුළ ඇති වීමට ඉඩ තිබූ නව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය  යම් තරමකින් පාලනය කිරීමත්, මහ මැතිවරණ දිනය දිනෙන් දින ළං වීමත්

Read more