මූල්‍ය සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වයස් සීමාව වසර 5කින් ඉහළට

මූල්‍ය සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කරන පිරිසට එම ධුර දැරීම සඳහා වලංගු වයස් සීමාව අවුරුදු 75 දක්වා ඉහළ

Read more

කොවිඩ්-19 නිසා වූ ආර්ථික බලපෑම ගැන ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සමීක්ෂණයක්

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රටෙහි ආර්ථික කටයුතු වෙත සිදචු වූ බලපෑම පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පියවර

Read more