වාර්ෂික කෝටා ක්‍රමයකට මෝටර් රථ ආනයනයට යෝජනාවක්

රජය විසින් පනවා ඇති ආනයනය සීමා කිරීම් හේතුවෙන් මෝටර් රථ ආනයනයද අත්හිටුවා තිබීම හේතුවෙන් සිය කර්මාන්තය වෙත සිදුව ඇති හානිය

Read more