මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාවේදී සාධාරණ වෙළෙඳාමකට එකඟතාවක්

මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීමේ සේවාව වඩාත් සාධාරණ ආකාරයෙන් ලබාදීමේ කටයුත්තක් සඳහා මුල පිරීමකට පියවර ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ

Read more