පසුගිය රජය පත් කළ මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි

පසුගිය රජය පත් කළ මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි පැවැති යහපාලන රජය සමයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ

Read more

මැයි 29 ශ්‍රී ලංකා කොටියන්ගේ දිනය ලෙස නම් කරන්නැයි WNPS ඉල්ලයි

මැයි 29 ශ්‍රී ලංකා කොටියන්ගේ දිනය ලෙස නම් කරන්නැයි WNPS ඉල්ලයි ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන කොටියන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අතර පවතින ආකල්පය

Read more