මාස අටකට පසුව සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,000 පසුකරයි

අද දිනයේ (සැප්තැම්බර් 28) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු අවසානයේදී සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය 6,000 සීමාව පසු කිරීමට සමත් විය. පසුගිය

Read more

හිටපු මුදල් ඇමති උපදේශක දේශාල් සම්පත් බැංකුවේ ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂවරුන් අතර ජ්‍යෙෂ්ට ධුරයට

සම්පත් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුව කටයුතු කරන දේශාල් ද මෙල් මහතා එහි ජ්‍යෙෂ්ට ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි

Read more