2020 ජූලි මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 2.4%කින් ඉහළට

2020 ජූලි මාසය සඳහා වන කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 111.1ක අගයක් ගෙන ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඒ අනුව මෙය

Read more

‘ෆ්ලයි ලංකන්’ නමින් නව ගුවන් සේවයකට අවසර ඉල්ලයි

මගීන් සහ තැපැල් ප්‍රවාහනය සඳහා අභ්‍යන්තර විධිමත් ගුවන් ප්‍රවාහන සේවයක් සහ මගීන්, නැව් භාණ්ඩ සහ තැපැල් ප්‍රවාහනය සඳහා අන්තරිජාතික විධිමත්

Read more