සීමාසහිත අබාන්ස් රීටේල් (පෞද්) සමාගම අබාන්ස් පීඑල්සී හා ඒකාබද්ධ වෙයි

අබාන්ස් සමූහය යටතේ පවතින සීමාසහිත අබාන්ස් රිටේල් (පෞද්) සමාගම (Abans Retail (PVT) Ltd) සිය සමාගම හා ඒකාබද්ධ කරගැනීමට තීරණය කර

Read more

e-GP හරහා ලියාපදිංචියට සැපයුම් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ආරාධනා

රජය වෙත භාණ්ඩ, සිවිල් කොන්ත්‍රාත් වැඩ හා සේවාවන් සැපයීමට උනන්දුවක් දක්වන සැපයුම්කරුවන් රාජ්‍ය විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන පද්ධතිය (e-GP) යටතේ ලියාපදිංචි වන

Read more