මත්තල වී ගබඩා කිරිමෙන් සිදු වූ පාඩුව ගැන සොයයි

යහපාලන රජය සමයේ මත්තල ගුවන් තොටුපළේ වී ගබඩා කිරිමෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබද ව ගණනය කර නිවැරිදි වාර්තාවක් වහාම ලබා

Read more

නිවසේ සිට රාජකාරී/ඉගෙනීම් කරන්නන්ට අලුත්ම එයාර්ටෙල් ඩේටා පැකේජයක්

එයාර්ටෙල් ලංකා සමාගම නිවසේ සිට රාජකාරී සහ ඉගෙනීම් කටයුතුවල නිරත වන සිය පරිශීලකයින්ට සහාය වීම සඳහා නවතම පැකේජයක් හඳුන්වා දී

Read more