“පශ්චාත් කොවිඩ් යුගයේ රට මෙහෙයවීමට ශක්තිමත් විධායකයක් අවශ්‍යයි” – හිටපු අමාත්‍ය මිලින්ද මොරගොඩ

පශ්චාත් කොවිඩ් යුගයේ දී එල්ලවිය හැකි සමාජ, ආර්ථික හා ජාත්‍යන්තර අභියෝග වලට ඉක්මන් විසදුම් අවශ්‍ය වනු ඇති බවත්, ඉක්මනින් ඵලදායී

Read more