ලංකාවට Paypal දෙන්න ඉන්දියාවේ Paypal නිලධාරීන්ට වුවමනාවක් නෑලු?

ලොව පුරා ව්‍යාප්ත අන්තර්ජාල ගෙවුම් වේදිකාවක් වන Paypalයළිත් වරක් මෙරට තුළ පිහිටුවීම සඳහා වන උත්සාහය තමන් තවදුරටත් ගනිමින් සිටින බව ශ්‍රී

Read more

කොළඹ වරාය නගරයේ නිර්මාණ දායකත්වයට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ආරාධනා

ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය වන කොළඹ වරාය නගරය වෙනුවෙන් නිර්මාණශීලී දායකත්වය ලබා දීමට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක්

Read more