විදේශ රැකියා සඳහා උනන්දුවන්නන්ට ඔන්ලයින් විදෙස් රැකියා පෙළක් අද පෙරවරු 10.00ට

විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ වෙළෙඳ පොළ විවිධාංගීකරණය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් සංවිධානය

Read more

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ඔන්ලයින් රැකියා බැංකුවක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) මගින් කාලීන අවශ්‍යතාවක්ව තිබූ මාර්ගගත රැකියා ස්ථාපන සේවයක් (රැකියා බැංකුවක්) ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි

Read more