ෆිජි කොටස් හුවමාරුවෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධුරයට ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකු පත් කෙරේ

ෆිජි දූපත්හි කොටස් හුවමාරුව වන SPX (South Pacific Stock Exchange) හි නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකු වන

Read more

මහජන බැංකුවේ SPARK ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන නැවත දියත් කරයි

තරුණ ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීමේ හා ශී‍්‍ර ලංකාව පුරා විසිරී සිටින කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක කර්මාන්ත වර්ධනයට සහාය වීමේ අරමුණින්

Read more