ලංකෙම් සමූහයෙන් රුපියල් බිලියන 2.5ක ආයෝජනයකින් පොහොර කර්මාන්තශාලාවක්

කොළඹ කොටස් හුවාමරුවෙහි ලැයිස්තුගත විවිධාංගීකරණය වූ සමාගම් සමූහයක් වන ලංකෙම් සිලෝන් පීඑල්සී සමාගම (LCEY.N0000) අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ ඔයාමඩුව ප්‍රදේශය තුළ නව

Read more