රක්ෂණ සංස්ථාව සතු ලංකා හොස්පිටල්ස් කොටස් මහා භාණ්ඩාගාරයට පැවරෙයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් පීඑල්සී සමාගම (LHCL.N0000) තුළ ඇති ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සතු කොටස් මහා භාණ්ඩාගාරය

Read more