‘නැට්වෙල්ත් සෙකියුරිටීස්හි’ ප්‍රාථමික අලෙවි බලපත්‍රය ඉවත් කරගනියි

නැට්වෙල්ත් සෙකියුරිටීස් ලිමිටඩ් සමාගම (Nat wealth Securities Limited) වෙත රජයේ සුරැකුම්පත් ගනුදෙනුවල ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා ලබා දී

Read more

රේනුකා හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී හිමිකම් කොටස් නිකුතුව දෙසැ 08 සිට 16 දක්වා

රේනුකා හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම විසින් පසුගිය ඔක්තෝබර් 05 වැනිදා නිකුත් කළ නිවේදනයට අනුව සිදුකිරීමට සැලසුම් කළ හිමිකම් කොටස් නිකුතුව සඳහා

Read more