ජනපති පිරිනැමූ බස් රථ පුස්තකාල සැකසුනේ මෙහෙමයි

ඊයේ (ඔක්තෝබර් 01) වැනිදාය යෙදුණු ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව දිස්ත්‍රික්ක 05ක පාසල් සඳහා පුස්තකාල පරිත්‍යාග කිරීමට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා

Read more