හඳුන්වාදෙන ‘කොත්තු අයිස්ක්‍රීම්‘ සමගින් Akinra Ice Cream අලුත්ම අලෙවිහල මොරටුවේදී විවෘත කෙරේ

නවතම හඳුන්වාදීම් රැසක්ද සමගින් Akinra Ice Cream අලෙවි සැල් ජාලයේ අලුත්ම අලෙවිහල, ඊයේ (සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා) අංක 471, ගාලුපාර, මොරටුව

Read more

Uber සහ Robin Hood Army සුවිශේෂී සමාජ මෙහෙවරක

Uber සහ Robin Hood Army එක් වී, ශ්‍රී ලංකාවේ පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කර ඇතැයි

Read more