වසරකදී මෙරටට එවන ඩොලර් 20,000කට විදුලි මෝටර් රථයක් සඳහා බලපත්‍රයක්

විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙරටට මුදල් එවීමේදී ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ආනයනයනය කිරීමට ආනයනය බලපත්‍රය ලබාගැනීම සදහා වන අයදුම්ත්‍රය

Read more

ඉන්දුනීසියාවේ පැවති හලාල් කර්මාන්තය පිළිබඳ විශාලතම ප්‍රදර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාවත් සහභාගී වේ

ඉන්දුනීසියාවේ ටැන්ගෙරන්ග්හි පිහිටි Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD හිදී පසුගිය අගෝස්තු 26 සිට 28 දක්වා පැවැත්වුණු “Muslim Life Trade 2022” ප්‍රදර්ශනය සඳහා

Read more