හන්ටර්ස් සහ සමාගමෙන් කොටසට රුපියල් 10.00ක් බැගින් ලාභාංශ ගෙවීමක්

කොළඹ කොටස් හුවාමරුවෙහි ලැයිස්තුගත හන්ටර්ස් සහ සමාගම (HUNT.N0000) සිය කොටස්හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි. පසුගිය සිකුරාදා රැස්වුණු

Read more