රොසෙල් හි 75වන සංකල්ප ප්‍රදර්ශනාගාරය කල්මුණේදී විවෘත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ටයිල් සහ බාත්වෙයා උපාංග නිපැයුම්කරු වන රොසෙල් සිය නවතම සංකල්ප ප්‍රදර්ශනාගාරය කල්මුණේ දී විවෘත කෙරිණි. විවිධ

Read more