කාගිල්ස් සභාපති රංජිත් පේජ් ‘ගාසාහි ළමා අරමුදලට‘ රුපියල් මිලියන 3ක් පරිත්‍යාග කරයි

ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගියදා යෝජනා කරන ලද “ගාසා හි ළමා අරමුදල” සඳහා කාගිල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් පේජ් මහතා අද දිනයේදී

Read more