චීන එක්සිම් බැංකු සහ චීන සංවර්ධන බැංකු ප්‍රධානීන් ලෝක බැංකු සහ IMF ප්‍රධානීන් හමුවෙයි

චීන එක්සිම් බැංකුවෙහි සහ චින සංවර්ධන බැංකුවෙහි ප්‍රධානීන් සහ ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි ප්‍රධානීන් අතර ඊයේ දිනයේ චීනයේදී

Read more

මිලර්ස් බෘවරි හිමි පර්ල් ස්ප්‍රින්ග්ස් සමාගම ලයන් බෘවරි (සිලෝන්) පීඑල්සී හා ඒකාබද්ධ කිරීමට යයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ලයන් බෘවරි (සිලෝන්) පීඑල්සී සමාගමෙහි 100%ක පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත පරිපාලිත සමාගමක් වන පර්ල් ස්ප්‍රින්ග්ස් (පෞද්) සමාගම එම

Read more