සිලෝන් ටොබැකෝ වෙතින් රුපියල් 33 බැගින් ලාභාංශ ගෙවීමක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සිලෝන් ටොබැකෝ කම්පැනි පීඑල්සී (CTC.N0000) සමාගම සිය කොටස් හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි.

ඒ අනුව සමාගම මගින් නිකුත් කර ඇති සෑම ඡන්ද හිමි කොටසක් සඳහාම රුපියල් 33 ක් බැගින් මෙම ලාභාංශ ගෙවන බව සමාගම සඳහන් කරයි.

මෙය 2023 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා ලබා දෙන දෙවැනි අතරමැදි ලාභාංශ ගෙවීම ලෙස සටහන්ව තිබේ.

මෙහිදී ලාභාංශ ගෙවන දිනය ලෙස සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා ප්‍රකාශ කෙරී ඇති අතර, ලාභාංශ රහිත දිනය (XD Date) ලෙස අගෝස්තු 21 වැනිදා නම් කෙරී තිබේ.

අද දිනයේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ගනුදෙනු අවසානයේදී සිලෝන් ටොබැකෝ කම්පැනි පීඑල්සී සමාගමේ කොටසක වටිනාකම රුපියල් 949.75ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණි. එය පෙර දිනය හා සාපේක්ෂව ශත 25ක එනම් 0.03෴ක වටිනාකම් පහළ යෑමකි.

සිලෝන් ටොබැකෝ කම්පැනි පීඑල්සී සමාගම සිය අවසන් ලාභාංශ ගෙවීම ලෙස පසුගිය ජූනි මාසයේදී කොටසකට රුපියල් 28.8ක ලාභාංශ ගෙවීමක් සිදුකළ  අතර, එය රුපියල් 28.8ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණි.

Visits: 69