රොසෙල් හි 75වන සංකල්ප ප්‍රදර්ශනාගාරය කල්මුණේදී විවෘත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ටයිල් සහ බාත්වෙයා උපාංග නිපැයුම්කරු වන රොසෙල් සිය නවතම සංකල්ප ප්‍රදර්ශනාගාරය කල්මුණේ දී විවෘත කෙරිණි. විවිධ සංකල්පයන් ගෙන් සමන්විත ටයිල්, බාත්වෙයා සහ උපාංග ප්‍රදර්ශනය කරමින් සාම්ප්‍රදායික ටයිල් සහ බාත්වෙයා අත්දැකීම නව මට්ටමකට ගෙන ඒම අරමුණු කරන මෙම නවතම සංකල්ප මන්දිරය රොසෙල් හි 75 වන ප්‍රදර්ශනාගාරය ද වේ.

පුළුල් දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රදර්ශනාගාර සහ ලොව පුරා විසිරුණු  අලෙවි ජාලයක සහය ඇතිව, රොසෙල් විසින්, අග්‍රගණ්‍ය නිමාවෙන් යුත් උසස් තත්ත්වයේ  ටයිල් සහ බාත්වෙයා උපාංග රැසක් දේශීය සහ විදේශීය වෙළඳ පොළ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

වර්ග අඩි 4780 ක ප්‍රදේශයක විහිදුනු මෙම අද්විතීය සංකල්ප මන්දිරය, 128A, ප්‍රධාන වීදිය, කල්මුණේ-12 ලිපිනයේ පිහිටා ඇත. එය 700කට අධික විවිධ සංකල්පයන් ගෙන් සමන්විත ටයිල් සහ 150කට අධික බාත්වෙයා උපාංග  ප්‍රදර්ශනය කරමින් සාම්ප්‍රදායික ටයිල් සහ බාත්වෙයා අත්දැකීම් නව මට්ටමකට ගෙන ඒමට අරමුණු කරයි. සුවිශේෂී ජීවන ඉඩහසර තුළ විශිෂ්ට නිර්මාණාත්මක ටයිල් සහ බාත්වෙයා  උපාංග ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නා වූ මෙම නවතම සංකල්ප ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත පැමිණ නව අත්දැකීමක අසිරිය විද ගන්නා මෙන් රොසෙල් සිය පාරිභෝගිකයන් හට ඇරයුම් කරයි.

Visits: 60