කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී CSE හි දිරිසවි පුවරුවෙහි ලැයිස්තු ගත කිරීමට යයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ ඡන්ද හිමි සාමාන්‍ය කොටස් සියල්ලම එම හුවමාරුවෙහි දිරිසවි පුවරුව වෙත හුවමාරු කර ඇතැයි පවසයි. අද වනවිට සමාගම සතු සමස්ත ඡන්ද හිමි කොටස් ප්‍රමාණය 79,889,806 කි.

කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ ඉල්ලීමකට අනුව කොළඹ කොටස් හුවමාරුව මගින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ලබන ජනවාරි 25 වැනිදා සිට මෙම කොටස් දිරිසවි පුවරුවෙහි ලැයිස්ගුත කෙරෙන බව කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සඳහන් කරයි.

2020 වසරේ නිකුත් කෙරුණු කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට සමාගමේ කොටස් හිමිකම් අතරින් 50,955,581ක් එනම් 63.78% ක හිමිකාරීත්වය ෆෝර්බ්ස් ප්ලාන්ටේෂන්ස් (පෞද්) සමාගම සතුව ඇත. එසේම කොටස් හිමිකම් අතරින් දෙවැනි ස්ථානය ඩිල්මා සිලෝන් ටී කම්පැනි පීඑල්සී වෙත අයත් වන අතර එය කොටස් 12,571,800 ක් එනම් 15.74%ක ප්‍රතිශතයකි.

මේ අතර 2021 ජනවාරි 06 වැනිදා කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී සමාගම පෞද්ගලික කොටස් නිකුතුවක්  හරහා සිය සාමාන්‍ය ඡන්ද  හිමි කොටස් 19,516,886ක් ඩිල්මා සිලෝන් ටී කම්පැනි පීඑල්සී හි පරිපාලිත සමාගමක් වන එම්.ජේ.එෆ්. ටීස් (පෞද්) සමාගම වෙත ලබා දීම සිදු විය. එහිදි එක් කොටසක වටිනාකම රුපියල් 41 බැගින් සටහන්ව තිබුණි.

කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම මගින් ලබා ගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 800ක් පමණ වන ණය මුදලක් එම ණය හිමිකරුවන් වෙත ආපසු ගෙවීම සඳහා මෙම පෞද්ගලික කොටස් නිකුතුව සිදු කරන බව සමාගම මගින් සඳහන් කර තිබුණි. එම ණය අතරින් මිලියන 350කම ණයක් එම්.ජේ.එෆ්. ටීස් සමාගමට ගෙවීමට තිබූ ණය වෙයි.

මෙම පෞද්ගලික කොටස් නිකුතුවත් සමගම කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ දෙවැනි වැඩිම කොටස් හිමිකාරීත්වය සහිත ඩිල්මා සිලෝන් ටී කම්පැනි පීඑල්සීහි කොටස් ප්‍රමාණය 32,088,686 ක් බවට පත්ව තිබේ.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමේ රීති අනුව අවම මහජන කොටස් හිමි ප්‍රතිශතය (Minimum Public Holding Requirements) 10% ක් පමණ වන සමාගම් දිරිසවි පුවරුවෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම සිදු වෙයි.

2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට කහවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් පීඑල්සෘ සමාගමේ කොටස් හිමිකාරීත්වය අතරින් දේශීය තනි පුද්ගලයන් සතු ප්‍රතිශතය 7.31% කි. එසේම දේශීය ආයතන සතු කොටස් ප්‍රතිශතය 92.61% කි.

Visits: 187