කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට iPhone 15 Pro, බිල්පත් සඳහා අඩුකිරීම් සහ වෙනත් ත්‍යාග

කොමර්ෂල් බැංකුවේ වසර අවසාන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් යටතේ බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ කාඩ්පත් මඟින් මාසිකව රුපියල් 50,000/= කට වැඩි මුදලක් වියදම් කිරීමෙන් iPhone 15 Pro ඇතුළු ආකර්ෂණීය ත්‍යාග දිනා ගත හැකි බව බැංකුව නිවේදනය කර ඇත.

මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2023 වසර අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර, නියමිත අවම වටිනාකමට මිලදී ගැනීම් සඳහා කාඩ්පත මගින් ගෙවන ඕනෑම කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියෙකුම ත්‍යාග සඳහා මාසික දිනුම් ඇදීමට සුදුසුකම් ලබන බව බැංකුව පවසයි.

iPhone 15 Pro මහා ත්‍යාගයට අමතරව, සෑම මාසික දිනුම් ඇදීමකින්ම ජයග්‍රාහකයින් 10 දෙනෙකුට බිල්පත් සඳහා අඩුකිරීම්, ජයග්‍රාහකයින් දෙදෙනෙකු සඳහා සුඛෝපභෝගී හෝටල් නවාතැන් සහ තවත් ජයග්‍රාහකයින් දෙදෙනෙකු සඳහා තරු පන්තියේ හෝටලයක භෝජන සංග්‍රහයක් පිරිනැමේ.

Views: 44