කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘කෘෂි රන් ණය’ මගින් මෙරට අඩුම රන් ණය උකස් පොලිය ලබා දෙයි

කෘෂි කාර්මික සහ ඒ ආශ‍්‍රිත කටයුතුවල යෙදෙන පුද්ගලයින්ට තවදුරටත් සහන සැලසීම වෙනුවෙන් කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ආරම්භ කර තිබෙන ‘කෘෂි රන් ණය’ වැඩසටහන තුළින්  රත්තරන් උකසට තබා බැංකුවෙන් කෘෂි ණය වලට සහන පොලියක් අය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව, මේ වනවිට ශ‍්‍රී ලංකාවේ බැංකු විසින් රත්තරන් උකස් කිරීමේදී අයකරන අඩුම පොලී අනුපාතය කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් අය කරන බවත් කෘෂි කාර්මික කටයුතු වෙනුවෙන් රත්තරන් උකස් කර ණය ලබා ගැනීමේදී එහි පොලී අනුපාතය වාර්ෂිකව 7.5% ක් වන බව බැංකුව නිවේදනය කර ඇත.

මෙම ණය වැඩසටහන කෘෂිකාර්මික, ධීවර සහ පශු සම්පත් අංශයේ සිටින ගොවි ජනතාවට සහාය දැක්වීම සඳහා සැලසුම් කර තිබෙන අතර කැරට් 24 රන් පවුමක් උකස් කිරිමේදී රුපියල් 70,000 ක අත්තිකාරම් මුදලක් මෙම ණය වැඩසටහන මගින් ලබාගත හැකිබව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම ණය වැඩසටහනේදී උකස් කාලය සම්පූර්ණ වීමට පෙර කලින් දැනුම් දීමකින් තොරව ණය සහ පොලී මුදල් ගෙවීමෙන් රන් භාණ්ඩ බේරාගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. 

මෙහිදී, කෘෂි රන් ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට උකස් කාලය අවසන් වනවිට එකවර පොලිය සහ ණය මුදල ගෙවා රන් භාණ්ඩ බේරා ගැනීමට හෝ මාස 12 ක් පුරා මාස්පතා ප‍්‍රාග්ධනය සහ පොලී මුදල කොටස් වශයෙන් ගෙවා රන් භාණ්ඩ බේරා ගැනීමට අවස්ථාව බැංකුව විසින් ලබාදී තිබේ. බැංකුව සඳහන් කරන්නේ දෙවන විකල්පය යටතේ රන් භාණ්ඩ බේරා ගැනීමේදී ගෙවීමට සිදුවන්නේ අවසානයට ඉතිරිවී තිබෙන ප‍්‍රාග්ධනය සහ පොලී මුදල් පමණක් බවයි. 

මෙම කෘෂි රන් ණයවල පළමු කාල සීමාව අවසන් වීමේදී තවත් මාස 12 ක කාලයක් සඳහා එම ණය පහසුකම දීර්ඝ කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙන අතර ඒ සඳහා කළ යුත්තේ පළමු කාල සීමාවට අදාළ පොලී මුදල් ගෙවීම පමණක් යැයි බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙම රන්ණය පහසුකම් ලබාගැනීමේදී රන් භාණ්ඩ වලට උපරිම පුද්ගලිකත්වයක්, ආරක්ෂාවක් බැංකුව විසින් ලබාදෙන අතර තමන් සිදුකරන කෘෂි කාර්මික කටයුතු බැංකුවට දැනුම් දුන් පසුව ක්ෂණිකව අවශ්‍ය අරමුදල් ලබාදීමට බැංකුව මෙහිදී කටයුතු කරයි. මේ සඳහා බැංකුව විසින් කිසිදු බද්දක්, සේවා ගාස්තුවක්, මුද්දර බද්දක් හෝ වෙනත් කිසිදු සැඟවූ ගාස්තුවක් අය නොකරන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

Visits: 79