බැංකු (සංශෝධන) පනතේ විධිවිධාන ජූනි 15 සිට ක්‍රියාත්මකයි  – මහ බැංකුව

2024 අංක 24 දරන බැංකු (සංශශෝධන) පනත් විධිවිධාන 2024.06.15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දන්වා සිටී. මෙම බැංකු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත 2024.04.02 දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු අංශයේ ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා සහ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභී විශෙෂිත බැංකු (බලපත්‍රලාභී බැංකු) සඳහා අදාළ වන නීතිමය සහ නියාමන රාමුව තවදු ටත් ශක්තිමත් කිරීමෙ අරමුණින් මෙම සංශෝධන සකස් කර ඇතැයිද මහ බැංකුව පවසයි.

බැංකු ව්‍යාපාරයෙහි නියුතු පුද්ගලයන්ට බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් හඳුන්වාදීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, බැංකු වයාපාරයට අදාළ කරුණු නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීමත් සලසනු ලබන බැංකු පනත අවසන් වරට සංශෝධනය කරනු ලැබුවේ 2006 වසරේදීය.

ඒ අනුව, වත්මන් නියාමන රාමුවෙහි වර්ධනයන්, ආර්ථික සහ වෙළෙඳ පොළ වර්ධනයන්, විචක්තෂණ අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳ යහභාවිතයන් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්, විදෙශීය බැංකු අංශය සඳහා උචිත පරිදි සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම මෑත කාලීන සංශෝධන සකස් කෙරී තිබේ.

ඊට අමතරව, බැංකු පනතට සංශෝධන කෙටුම්පත් කිරීමේදී, අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ, එනම් බැංකු අංශය, බැංකුවල විගණන සිදුකරනු ලබන විගණන ආයතන, අනෙකුත් නියාමන ආයතන සහ බලධාරීන්ගේ නිරීක්තෂණ සහ අදහස් ද සුදුසු පරිදි සලකා බැලීමක්ද සිදු කර තිබේ.

බැංකු (සංශෝධන) පනතේ ඇතුළත් ප්‍රධාන සංශෝධන වන්නේ,

 1. බැංකු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීමට සපුරාලිය යුතු අවම සුදුසුකම්;
 2. කොටස් හිමිකරුවන්ගේ යෝග්‍යතාවය සඳහා වන නිර්ණායක;
 3. අවශ්‍ය වන්නෙ නම් විදේශීය බැංකු ශාකා පාලිත සමාගම් බවට පත් කිරිම සඳහා බලගැනවීම;
 4. බැංකු හිමිකාරීත්වය සඳහා වැඩි දියුණු කළ ක්‍රියාමාර්ග;
 5. ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණය;
 6. බැංකු අධීක්ෂණයේ සහ නියාමනයේ සමානුපාතිකත්වයට පහසුකම් සැලසීම;
 7. විශාල ගනුදෙනු නිරාවරණයවීම් පිළිබඳ පුළුල් විධිවිධාන;
 8. සම්බන්ධිත පාර්ශ්ව සමග ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රතිපාදන ශක්තිමත් කිරිම;
 9. රාජ්‍ය බැංකු සඳහා වන යහපාලනයද ඇතුළත්ව බලපත්‍රලාභී බැංකුවල අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්ගේ/ප්‍රධාන කළමනාකරණ නිලධාරීන්ගේ යථා යෝග්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම මගින් යහපාලන අවශ්‍යතාවන් ශක්තිමත් කිරීම;
 10. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ විගණනය පිළිබඳව වැඩිදියුණු කරන ලද අවශ්‍යතාවන් සහ
 11. බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ප්‍රාග්ධන ද්‍රවශීලතා රාමු ශකතිමත් කිරිම යනාදිය වෙයි.

තවත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2024 අංක 24 දරන බැංකු (සංශෝධන) පනත ක්‍රියාත්මක කිරිමට පහසුකම් සැලසීමෙ අරමුණින් බලපත්‍රලාභී බැංකු වෙත නව විධාන/උපදෙස කිහිපයක්ද නිකුත් කරන ලද බව පවසයි.

Views: 0