2021 දී නව රථ වාහන ලියාපදිංචිය 83.3%කින් පහළට

2021 වසරේදී මෙරට තුළ අලුතින් ලියාපදිංචි කෙරුණු රථවාහන සංඛ්‍යාව 33,850ක් බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඒ අනුව මෙය 2020

Read more